(1)
Buthpitiya, V. Naveena Camera: A Photo Essay. Dastavezi 2022, 4.