[1]
V. Buthpitiya, “Naveena Camera: A Photo Essay”, Dastavezi, vol. 4, no. 1, Oct. 2022.